Program za parkirališta

 

Program za parkirališta : Inteligentni sustav upravljanja parkiralištima:

Program za parkirališta nudi korisnicima slijedeće mogućnosti :

– Klasični način plaćanja parkinga uporabom bar kod listića

– Pretplatnicima beskontaktnih (read only) kartica koje se periodično produžavaju, zavisno o ugovoru i potrebama korisnika

– Korištenje beskontaktnih MIFARE kartica koje dozvoljavaju pisanje na karticu, u obliku novčanih bonova koje korisnik troši po vlastitim potrebama i jednostavno nadopuni kad potroši uplaćeni iznos. Prodaja novih i dopuna potrošenih kartica se može organizirati na samom parkiralištu ili na bilo kojem drugom prodajnom mjestu.

– Korištenje beskontaktnih TAGOVA zalijepljenih na vozila i dalekometnih čitača tih tagova ( primjer IMPINJ UHF RFID SPEADWAY readera). Već samim pristupom vozila u doseg antene čitača sustav registrira vozilo i postupa zavisno o informaciji pročitanoj sa taga. U praksi se pokazalo da sustav radi dovoljno brzo i pouzdano da vozila ulaze i izlaze sa parkirališta, praktično bez zaustavljanja.
Svaki od ovih načina plaćanja ima nekoliko podvrsta zavisno o željama koncesionara. Posebne cijene za lokalno (otočno) stanovništvo, vremenski ograničene bonove, novčano ograničene bonove, paušalnu pretplatu za poduzeća ……… prodaju i popunu bonova na automatima, parkiralištima. …….

Program za parkirališta

Program za parkirališta svaki prolaz vozila preko ulazno(izlazne ) rampe snima kamerom i fotografiju jednoznačno pridružuje u bazu prolazaka vozila. Svakom prolazu i svakom računu pridružili smo sliku događaja koji ga je uzrokovao.

Sustav je predviđen da radi 24 sata, 365 dana u godini.

Cjenik program za parkirališta je konfigurabilan do te mjere da svaki sat u godini može imati svoju cijenu parkiranja. To naravno nećete napraviti, ali pojedini dani, praznici, dijelovi dana, jutro, popodne, večer mogu imati svoju cijenu. Na taj način možete stimulirati korisnike da parkiraju u određene sate, skrate vrijeme parkiranja, plaćaju pretplatu i sl. Sve je izvedeno u grafičkom obliku pa rukovanje postaje trivijalno .
Ako ste koncesionar više parkirališta upravljanje i nadzor se izvodi iz centrale, a samo naplata bar kod listića se prepušta blagajniku u naplatnoj kućici.

Infotehna d.o.o. je proizvođač software-a ‘program za parkirališta’ dok svu brigu oko hardware-a, (računala, petlji, rampi, kontrole rampi, readera, tagova, MIFARE kartica i sl. ) prepuštamo kupcu odnosno ljudima specijaliziranim za taj posao . Partneri dobrodošli!!

Razvojna platforma: MS SQL Baza podataka, Visual Studio 2010, SAP Crystal Report, C#, NET Framework 4.0, po potrebi Web Server IIS 7.0 ili noviji

Sve aplikacije smo spremni na zahtjev demonstrirati i prilagoditi potrebama kupca.

Alati koji se najčešće upotrebljavaju  : MS SQL, T-Sql,   Visual Studio, c#, c sharp, MVC, WCF,   REST,  JQuery,  AngularJs…..