Održavanje industrijskih postrojenja

Održavanje strojeva i prozvodnih linija u top formi je jedan od važnih zadataka u procesu proizvodnje bilo koje tvornice.
Najmanja greška u postavkama i funkcioniranju stojeva dovodi ako ne do kvara, onda do povećane količine škarta.
Takvi proizvodi ne mogu na tržište, gomilaju se gubici i…….

maintenance of machines

maintenance of machines

Da bi se racionalizirao proces održavanja i problemi sveli na najmanju moguću mjeru razvijen je kompjuterski program
koji brine o tome.

Aplikacija se logički sastoji od dvije cjeline:
1. Klasična aplikacija koja radi u LAN-u tvornice ili proizvodnog pogona
2. Web aplikacija sa pristupom preko intraneta ili interneta

Prva cjelina je grafički editor u kojem crtamo naš proizvodni proces. Kako je sve organizirano na principu hijerarhijskih struktura uz malo logičkog promišljanja i prilagodbe aplikacije, možemo na isti način prikazati proces održavanja proizvodne linije u tvornici konzervi, kao i proces održavanja brodova u nekoj marini, ili organizirati zdravstvene preglede zaposlenika u prehrambenoj industriji.
Svi elementi editora su definirani kao logički objekti i sa sobom nose svoje karakteristike i mogućnosti.
Nakon toga računalo automatski generira radne naloge zavisno o definiranom sustavu održavanja

Drugi dio aplikacije koristi ili internet ili intranet te prihvaća bilo koji mobilni uređaj.
Osoba zadužena za održavanje dobiva poruku o potrebi održavanja sustava illi samo dijela sustava, potrebnom materijalu i radovima koji se moraju na stroju (strojevima) izvesti. Sustav je vezan sa skladištem materijala te automatski naručuje potreban materijal i po izvršenom nalogu ga razdužuje( illi vraća )..
Sve ove operacije radnik izvrši samo sa nekoliko klikova.
Nakon završenog posla računalo prima na znanje odrađene operacije i pokreće novi ciklus.

održavanje industrijskih postrojenja

program: ‘održavanje industrijskih postrojenja’

Korištene tehnologije MS SQL Server, Visual Studio , SAP Crystal Report, .NET Framework , Server IIS …,  ……

Svaka ova aplikacija je unikatna, spoj znanja zaposlenika tvornice i vještine programskog arhitekta .

Ovakvi programi se rade isključivo po narudžbi i sa svakodnevnim konzultacijama sa korisnikom.

 

Alati koji se najčešće upotrebljavaju  : MS SQL, T-Sql,   Visual Studio, c#, c sharp, MVC, WCF,   REST,  JQuery,  AngularJs…..